پایه های مناسب آلو: آلو
پایه های مناسب آلو: آلو

در خاک های سنگین و با زهکشی ضعیف ار آلو به عنوان پایه استفاده می شود. از معروف تررین پایه های آلو می توان به آلوی ماریانا 2624 و گوجه میروبالان اشاره کرد. آلوی ماریانا 2624 از تلاقی گوجه مروبالان و یک نوع آلوی وحشی در تگزاس بدست آمده است که پررشد و سهل ریشه زا می باشد و به خاک های مرطوب ، سنگین و فاقد زهکشی مناسب و همچنین بیماری آرمیلاریا مقاومت دارد . از پایه های پاکوتاه کننده آلو می توان به آلوی سنجولین p.tomentosa به بیماری باکتریایی شانکر حساس بوده و سبب بروز عارضه در درختان آلو می گردد .
  تاریخ انتشار :  1397/02/13  |    نویسنده  :  مدیر ارشد  |    بازدید  :  1254   print