ترک خوردگی میوه سیب
ترک خوردگی میوه سیب

عوامل زيادي براي ظهور اين ناهنجاري بسيار خسارت زا نام برده شده است كه مهمتـرين آنها عدم مديريت آبياري و نوسانات ايجاد شده در دور و حجم آبياري طي يك دوره پـر آب پس از طي يك دور ه خشكسالي است . جذب ناگهاني حجم قابـل ملاحظـه اي از آب و توزيع سريع آن در شبكه آوندي در يك زمان كوتاه و نبود زمان براي بهـره وري بهينـه از سوي سلول هاي میوه، فقدان انعطاف پـذيري ژنتيـك در افـزايش رشـد سـريع ديـواره هـاي سلولي منجر به پارگي ديواره هاي سلول هاي اپيدرميدي در سـطح تـا عمـق بيـشتر و تـرك خوردگي مي گردد. ديگران دليل تـرك خـوردگي ميـوه را بـه جـذب آب باران از طريق روزنه هاي موجود در سطح پوست نسبت داده انـد . بـه منظـور پـيش گيـري از بروز ناهنجاري ترك خوردگي، محلول پاشي با ژيبرليك اسيد به ميزان 10 تا 30 ميليگـرم در ليتر، 3 تا 4 هفته قبل از برداشت توصيه شـده اسـت، هرچنـد ايـن تيمـار خـود مـي توانـد تبعات ثانوي نيز در بر داشـته باشـد . كمبـود كلـسيم از طريـق محلولپاشـي بـه جلـو گيري از ناهنجاري كمك مي كند.
  تاریخ انتشار :  1398/04/12  |    نویسنده  :  نویسنده  |    بازدید  :  1803   print