آفات درختان پسته ( زنبور مغزخوار، سوسک سر شاخه خوار، ســنک پسته،شپشک سر شاخه و میوه پســته، پروانه میوهخوار پسته ،پروانه برگخوار پسته)
آفات درختان پسته ( زنبور مغزخوار، سوسک سر شاخه خوار، ســنک پسته،شپشک سر شاخه و میوه پســته، پروانه میوهخوار پسته ،پروانه برگخوار پسته)

• زنبور مغزخوار: این آفت در پســته‌کاری‌های استان کرمان خسارت اقتصادی نمیزند و اهمیت ندارد اما در اصفهان،قزوین و سمنان در سالهای گذشته خسارت قابل توجهی داشته است. نحوه عمل این زنبور بدین شکل است که زنبورماده تخم خود را زیر پوست سبز دانه پسته گذاشته و سپس الروی که از این تخم خارج میشود تمام سال در آن مانده و باعث خشک و چروکیده شدن پسته میشود

سوسک سر شاخه خوار: علائم خسارت این آفت شامل وجود سر شاخه های کمبرگ یا عاری از برگ و خوشه میباشد که نهایتا میتواند به خشکی کامل آنها منجر شود. در صورتی که سر شاخه خشک، از قسمت نوک آن تا قسمتی که سبزباقیمانده به دقت مورد بازدید قرار گیرد، میتوان جوانه هایی را پیدا کرد که روی آنها ســوراخی وجود دارد که در واقعا در درختهای ابتدای ردیفهای باغ میتوان سر شاخه هایی که در نوک و یا محل ورود آفت به شــاخه اســت. مخصوصا اطراف آن جوانه باز نشده و دارای سوراخ است پیدا کرد.

ســنک پسته: حشره کامل به رنگ سبز تا ســبز روشن و دارای یک نسل در سال میباشد. سیاه شدن تمامی میوه در ابتدای تشکیل میوه ها و قسمتی از آن در مرحله شروع سخت شدن پوست استخوانی از خسارت این آفت میباشد.

شپشک سر شاخه و میوه پســته (شپشک واوی پسته): تاکنون چند گونه شپشک ســپردار در باغات پسته جمع آوری و شناســایی شــده اند که جمعیت آنها در اکثر باغات کشــور به حالت تعادل بوده و تنها در برخی از مناطق جمعیت بالا و نیاز به کنترل دارد. خســارت این آفت در تراکم های بالا روی خوشــه، میوه و دمخوشه باعث توقف رشد جنین و عدم تشکیل مغز میگردد.

پروانه میوهخوار پســته: میوههای آلوده تا قبل از سخت شــدن پوست اســتخوانی در اثر تغذیه لاروها سیاه شده،خشــکیده و در نهایت میریزند. لاروها پس از خوردن محتویات میوه آنرا ســوراخ نموده و خارج میشوند و سپس وارد میوه بعدی میگردند، که در این مرحله هر لارو قادر است تا 8 میوه را از بین ببرد.

پروانه برگخوار پسته (رائوی پسته): پروانه برگخوار پسته یا پروانه برگخوار سفید که به آن رائو نیزگفته میشود یکی ازآفات مهم باغهای پسته در ایران محسوب میشود. این آفت زمستان را به صورت شفیره و در پناهگاههای مختلف به ســر میبرد. شیوه خسارت این آفت به نحوی است که لاروها پروانه پس از خروج از تخم، بلافاصه از پارانشیم برگ و اپیدرم فوقانی تغذیه نموده و لاروها سنین بعد قسمت اعظم پهنک برگها را میخورند و فقط رگبرگهای اصلی را باقی میگذارند.
  تاریخ انتشار :  1397/10/30  |    نویسنده  :  مدیر ارشد  |    بازدید  :  379   print