گردوی چندلر

منشا اولیه این گردو کشور آمریکا منطقه کالیفورنیا می باشد

گردوی پدرو

رقم پدرو نسبت به سایر ارقام کم رشد تر بوده و به صورت پاکوتاه هستند

گردوی فرقوت

از نظر کیفیت میوه نیز درشت و پوست کاغذی هستند.

گردوی فرنور

گردو فرنور یکی از ارقام تجارتی و پوست کاغدی فرانسه است

مطالب جدید

جدیرترین مطالب ارسالی سایت را در این قسمت پیگیر شوید.

محصولات ترک نهال

موسسه ما در سال 1360 تولید خود را آغاز کرد تا سهم مؤثر را در صنعت صنایع کشاورزی و تولید نهال و خصوصا نهال های اصلاح شده ونهال گردوی چندلر کشورمان ایفا کند. این یک وظیفه مهم برای ما بود که مرغوبترین نهال گردوی اصلاح شده و پذیرفته شده در جهان با ارزش تغذیه ای و حداقل قیمت را تحت حمایت و نظارت جهاد کشاورزی به تولید انبوه رسانده و به باغداران و کشاورزان ارائه نماییم

در باره گردوی چندلر

گردو رقم چندلر _وارداتی از آمریکا به صورت _گردو پیوندی _یکساله ،مقاوم به سرما محصول دهی از سال سوم تجاری از سال پنجم با فاصله 7 متر کاشت گردد .
منشا درخت

منشا اولیه این گردو کشور آمریکا منطقه کالیفورنیا می باشد .

بهره وری سالانه

در صورت کاشت و داشت و نگهداری صحیح این گردو می تواند 20 -25 کیلو در سال بهره وری داشته باشد

بازدهی سالانه

285 درخت چندلر در سال 285 * 25 می تواند 7125 باردهی داشته باشد

 مراحل cpr
سازگاری

سازگاری سریع با آب و هوای منطقه کشت (آمریکای شمالی و جنوبی- آناتولی و اژه )

میوه ای مرغوب

پوسته نازک و کاغذی و میوه پر چربی و با کیفیت و مقاومت در سرما – دیر گل بودن

مقاوم در مقابل آفت ها

مهمترین گردوی تجاری در دنیا و مقاوم در برابر انواع آفت ها

گالری تصویری

مطالب آموزشی

بیشتر کاشت صحیح نهال آشنا شویم
نکات مهم در مدیریت سامانه آبیاری قطره ای زیرسطحی
امداد اول
نکات مهم در مدیریت سامانه آبیاری قطره ای زیرسطحی

بـرای کنتـرل حجـم آب ورودی بـه هـر واحـد آبیـاری یـک عـدد کنتـور حجمـی در ابتـدای آن واحـد نصـب شـود. چـون دبـی خروجـی هـر قطره چـکان زیرســطحی در فش....

ارتفاع  مناسب برای انجام پیوند
امداد اول
ارتفاع مناسب برای انجام پیوند

پیوند بايد در ارتفاعي از پايه زده شود که نه آنقدر پایین انجام شود که در سالیان بعد زیر خاک رود نه آنقدر بالا که به راحتی در معرض آسیب قرار گیرد .

نحوه کوددهی و آبشویی نهال پسته در آبیاری زیرسطحی
امداد اول
نحوه کوددهی و آبشویی نهال پسته در آبیاری زیرسطحی

کوددهـی در ایـن نـوع روش آبیـاری هماننـد روش رایـج در باغ هـای پسـته، بـه روش چالکـود انجـام میشـود. نکتـه مهمـی کـه در زمـان اجـرای ایـن نـوع سـامان....